Amber avatar
Dagora
Dagora is a multichain NFT marketplace aiming to make NFTs accessible to everyone

Dagora Mission #2: Set Sail

Sau những trải nghiệm thú vị trên Chợ Dagora NFT, tất cả các Seilor đều đã đủ điều kiện tham gia sự kiện Hot Drops để mint Dagora trên NFT Sei, điều này chứng tỏ rằng bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tương tự như Nhiệm vụ #1, đây cũng là một trong những loạt khám phá Dagora trên Sei Testnet và bao gồm cả trong Sei Testnet Mission.
Amber avatar
Dagora
Dagora is a multichain NFT marketplace aiming to make NFTs accessible to everyone
1 min read
Published May 12 2023
Updated May 12 2023
Amber media